Site Logo

Regler och Villkor för Erbjudande

Regler och Villkor för Erbjudande / Allmänna Regler och Villkor för Kampanjer

Följande är Allmänna Regler och Villkor (";Villkor") som gäller för alla erbjudanden, priskampanjer och tävlingar (kollektivt,";Kampanjer") som annonseras på, eller kan nås genom LottoGo-sajten (";Sajt"). Alla kampanjer och erbjudanden organiseras av Annexio Limited (";we"/ ";us", ";our", ";vårt företag"), som äger och opererar sajten.

För att kunna delta i kampanjer godkänner varje deltagare att (";Deltagare"/ ";you") att bindas av: (i) dessa Villkor, (ii) Regler och Villkor för Spelare; och (iii) av speciella regler och villkor som är relevanta för ett individuellt erbjudande eller kampanj som visas här . Vid eventuella avvikelser eller konflikter mellan dessa Villkor, användarvillkoren för spelaren och eventuella särskilda villkor som är relevanta för den enskilda kampanjen ska villkoren i spelarens användarvillkor gälla.

 • Behörighet

  • Varje deltagare i en kampanj måste vara samma person vars namn anges på spelkontot som är registrerat hos oss. Genom att delta i Kampanjen bekräftar du att ditt namn, adress och personuppgifter som anges för ditt spelkonto är korrekta och aktuella. Om du inte kan ge ett giltigt bevis på ditt namn, adress eller andra personuppgifter till vår rimliga tillfredsställelse kommer du att bli utesluten eller diskvalificerad från Kampanjen.

  • För att delta i kampanjer måste du vara 18 år eller gällande laglig ålder i den jurisdiktion du bor i (beroende på vilken som är högst). Du kan bli tillfrågad när som helst att förse oss med, eller vår utvalda tredje part, ett bevis på din ålder och/eller identitet och du måste på begäran kunna presentera ett giltigt pass eller annat giltigt myndighets-utfärdat ID för att verifiera din ålder och/eller identitet till vår rimliga tillfredsställelse. Om du inte kan visa någon sådan dokumentation till vår rimliga tillfredsställelse kommer du att bli automatiskt utesluten från Kampanjen och du kan förlora privilegier, priser eller medel som har tilldelats dig utan kompensation.

  • Anställda i vårt företag och deras familjer och alla som är väsentligt kopplade till förvaltningen av kampanjer, inklusive utan begränsning, anställda av leverantörer från tredje part, är uteslutna från att delta i kampanjer.

 • Deltagares Uppförande

  Om vi blir medvetna om någon typ av bedrägeri, oegentligheter, oärlighet eller liknande åtgärder relaterat till ditt deltagande i Kampanjen, eller om du bryter mot dessa Regler och Villkor för Spelare, reserverar vi absolut rätt att automatiskt diskvalificera dig eller ogiltigförklara din deltagandelott. Om någon typ av bedrägeri, oegentligheter, oärlighet eller annan åtgärd upptäcks efter att ett pris har tilldelats dig, måste du efter vår begäran omedelbart återbetala detta belopp (eller skicka ersättning motsvarande det utbetalda beloppet).

 • Priser

  • Vi kommer att ange längden och sista datumet för tillträde för varje kampanj på sajten, eller, i förekommande fall, antalet deltagandeandelar vi godkänner innan kampanjen stängs. Denna information kommer att finnas tillgänglig tillsammans med varje vinstpris som erbjuds.

  • För att undvika tvivel kan vinstpriserna som erbjuds och/eller allt annat som kan ges bort som en del av en kampanj inte överföras och får inte ges bort, tilldelas, överlåtas, säljas till, eller bytas ut med någon annan/andra person/er.

  • Vi förbehåller oss rätten att tillhandahålla ett kontantalternativ för alla priser. Du har inte rätt att kräva betalning av ett kontantalternativ om vi inte godkänner något annat.

  • Vinnare av priser kommer att bli underrättade inom 30 (trettio) dagar från att vinsttillfället via telefon, e-post eller annan form av kommunikation som tillhandahålls av dig till oss när du öppnar ditt spelkonto. Det är varje deltagares ansvar att se till att kontaktuppgifterna och e-postadressen på spelkontot är giltiga och korrekta. Vi betalar inte ut/skickar inte ett pris förrän du har meddelats om dina vinster. Eventuella kontantpriser krediteras ditt spelkonto.

  • Priser måste hämtas inom 30 dagar från det att du meddelats om dina vinster om inget annat anges. Om du inte har hävdat priset inom denna tid kommer ditt vinstpris att vara ogiltigt. Annullerade priser kan omdragna och erbjudas till en annan deltagare eller erbjudas i en annan kampanj.

  • Efter meddelande till dig att du har vunnit ett vinstpris skickas/utbetalas priset eller görs tillgängligt för dig senast 90 (nittio) dagar efter kampanjens slut. Om en del av ett pris kan relatera till en händelse som äger rum på ett framtida datum, kommer du emellertid inte att kunna använda priset till ett sådant framtida datum.

  • Vinstpriserna är beroende av tillgänglighet. I händelse av otillgänglighet förbehåller vi oss rätten att tillhandahålla ett alternativt pris eller en present motsvarande liknande värde och specifikation eller ett monetärt alternativ.

  • Det kan finnas ytterligare villkor som tillhandahålls av leverantören av ett pris ("Tredje parts regler") för att du ska kunna hävda och/eller nyttja ett visst pris och vi kommer inte att vara ansvariga för att du inte följer sådana Tredje parts regler. Dessutom kan du bli skyldig att ingå i ett separat bindande avtal med oss när det gäller villkoren för tilldelning och/eller nyttjande av del av priset. Underlåtenhet att följa sådana villkor kan leda till att priset förverkas.

  • Vinnare är inte berättigade eller behöriga att på något sätt fästa oss något kontrakt eller kostnad som ingåtts eller uppkommit utan föregående skriftligt godkännande av detta.

  • Priser kommer inte att tilldelas någon deltagare som av en anledning inte skulle tillåtas enligt gällande lag för att ta emot och/eller nyttja priset, eller där utdelning av priset till den deltagaren skulle vara olagligt.

  • Varje deltagare som mottar ett pris som en del av en kampanj har ensamt ansvar för alla tullar, skatter eller avgifter som kan behöva betalas till någon relevant myndighet, oavsett om denna tillämpas som skatt för utbetalning av priset eller som skatt avseende kvittot för priset, i enlighet med gällande lagar. Om vi är skyldiga att hålla inne med skatt från priset kan beloppet du får vara mindre än annonserat prisvärde.

 • Äganderätt

  • Denna klausul 4 gäller endast om en kampanj kräver att du lämnar in innehåll för övervägande av oss som en del av deltagande-metoden för en kampanj och inkluderar, men är inte begränsat till korta historier, artiklar, bloggartiklar, ljudinspelningar, stillbilder och fotografier (="Innehåll").

  • Du garanterar härmed och åtar dig att du är ägare till allt material och innehåll som ingår i innehållet du delar med oss och att du är behörig att använda och utnyttja innehållet som en del av denna kampanj och har säkrat alla nödvändiga tillstånd, auktorisationer och samtycke att inkludera någon person eller material som visas i ditt innehåll. Dessutom bekräftar du att du genom att skicka innehållet till oss, ger dig härmed en ovillkorlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, fullständigt överförbar, evig världsomspännande licens för att använda, publicera, överföra eller tillåta tredje part att använda, publicera eller överföra innehållet i något format och på en annan plattform, även om den redan är känd eller kommer att bli uppfunnen, utan ersättning till dig eller någon tredje part som visas i innehållet.

  • Du garanterar att ditt innehåll inte ska innehålla, inkludera eller använda någon som är under 18 (arton) år, vara rasistiskt, obscent, nedsättande, av hotande natur, trakasserande, förtalande, lurande, bedrägligt, invadera någons integritet, stötande, förolämpande för någon person, eller på annat sätt innehålla eller godkänna något illegalt eller olagligt. Du garanterar att personliga videor som du skickar till oss inte bryter mot patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell, proprietär eller privaträtt för någon part eller individ. Du samtycker till att inte inkludera eller skildra något i ditt innehåll: (i) som är avsett att störa eller skada andra; ii) som utsätter någon som offer, trakasserier, förnedrar eller hotar en individ eller grupp av individer för någon typ av klassificering, inklusive men inte begränsat till religion, kön, sexuell läggning, ras, färg, trosbekännelse, etnicitet, nationellt ursprung, medborgarskap, ålder, civilstånd, militär status eller funktionshinder (iii) som skulle utgöra, eller uppmuntra till kriminellt beteende eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller (iv) som är avsett för kommersiella ändamål, inklusive, men inte begränsat till, att lämna material för att söka medel eller för att marknadsföra, annonsera eller begära försäljning av varor eller tjänster.

  • Du bekräftar att när du skickar in ditt innehåll gör du det efter eget gottfinnande och risker och att du är ensamt ansvarig för alla delar som ingår i ditt innehåll. Du bekräftar att vi inte har någon skyldighet att förhandsgranska, övervaka, granska eller redigera innehåll som lämnas av dig i samband kampanjer.

  • Efter inlämningen av ditt innehåll erkänner du att vi eller auktoriserad tredje part som vi samarbetar med, förbehåller oss rätten att vägra att publicera, ta bort, beskära eller redigera ditt innehåll efter eget gottfinnande (och du tillåter oss att utföra alla ändringar som vi anser vara nödvändigt) och vi är inte skyldiga att använda, ladda upp, visa och/eller överföra ditt innehåll på vår webbplats eller i någon form av media.

 • Ansvarsbegränsningar

  • Genom att delta i en kampanj accepterar du härmed att frigöra, ansvarsfrigöra och inte skada vårt företag, dess juridiska ombud, dotterbolag, dotterbolag, byråer och respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter i vår grupp, från eventuella kostnader, skadeståndsskador, förlustfordringar, handlingar eller förfaranden som väckts av dig (eller av någon tredje part för din räkning) ("Fordringar") som ett resultat av ditt deltagande i en kampanj och/eller eventuella priser som kan tilldelas dig som ett resultat av detta och vi utesluter helt något ansvar i förhållande till sådana krav (annat än betalning av eventuella kostnader och utgifter som specifikt tillhandahållits som en del av priset (om några) angående denna kampanj). Denna begränsning innehåller inte något ansvar från oss till dig för: (i) vårdslöshet; (ii) dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos våra anställda (iii) bedräglig förvrängning eller (iv) något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av gällande lag.

  • Se vad som är tillåtet i punkt 5.1 ovan. Du bekräftar och godkänner att vi eller våra affiliates, inklusive, utan att det är tillåtet, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, oavsett handlingsform, oavsett kontrakt begränsning, våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, efterträdare och tilldelningar, vara ansvariga för dig eller någon part för: (i) någon indirekt, speciell, exemplifierande, straffbar, oavsiktlig följd (inklusive men inte begränsat till skador för affärsavbrott, förlust av affärer och andra vinster, förlust av program, kostnader för ersättning av utrustning eller programvara eller förlust av register, information eller data) eller andra skador som uppstår på något sätt från eller i relation till ditt deltagande i denna kampanj (eller oförmåga att gör detsamma), även om vi har fått råd om möjligheten för sådana skador, eller (ii) något krav som kan hänföras till fel, försummelser eller andra felaktigheter i kampanjen.

  • Vi kommer inte att vara skyldiga att utföra några av våra skyldigheter under Kampanjen eller i relation till priser när det är omöjligt att göra det på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll och medan vi kan sträva efter att ge ett alternativt pris ska det inte vara en skyldighet att kompensera en deltagare, om det inte kan göras under sådana omständigheter.

  • Du godkänner härmed att ersätta vårt bolag, dess juridiska ombud, affiliates, dotterbolag, byråer och respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda i vår koncern mot alla kostnader, förluster, skador, kostnader och skulder (inklusive förlust av rykte, goodwill och professionella rådgivningsavgifter) som uppstår till följd av att du har åsidosatt dina skyldigheter enligt dessa villkor och/eller Regler och Villkor för Spelare eller i samband med att du inte följt instruktioner från oss eller i samband med något som rör ditt deltagande i en kampanj.

 • Diverse

  • I händelse av tvister eller meningsskiljaktigheter angående en kampanj, inklusive men inte begränsat till, alla frågor som gäller utdelningen av priset, kan deltagarens behörighet att delta i kampanjen, uppförande av deltagare, dessa villkor eller Regler och Villkor för Spelare kommer det slutliga beslutet ligga hos oss och vårt beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande för dig och kommer inte att kunna bli föremål för granskning eller överklagande av dig eller tredje part.

  • Om dessa villkor anger att användningen av en bedömningspanel kommer att krävas för att bestämma en vinnare baserat på subjektiv analys eller tolkning, kommer vi att utse en oberoende individ till bedömningspanelen.

  • Genom deltagande i våra kampanjer ger du oss rätten att använda ditt namn, likhet, röst och bild i marknadsföringskampanjer och erbjudande-kampanjer i vilket medium som helst utan kompensation och du avstår uttryckligen från anspråk eller rätt till några åtgärder mot oss gällande sådan användning på något sätt.

  • Genom att delta i en kampanj godkänner varje deltagare att personuppgifterna kan överföras till våra tjänsteleverantörer och agenter (inklusive deras underentreprenörer) för att lagra och använda om nödvändigt för att administrera kampanjen. Vi kommer aldrig att ge en deltagares personuppgifter till tredje part för att de ska kunna använda denna information för egen direktmarknadsföring utan deltagarens samtycke.

  • Dessa villkor, användarvillkoren för spelaren och eventuella särskilda kampanjer representerar hela avtalet mellan dig och oss relaterat till varje kampanj som du deltar i och ersätter alla tidigare representationer, avtal, förhandlingar eller överenskommelser (antingen muntligt eller skriftligt) mellan dig och oss. Med undantag för vad som specifikt anges här är alla villkor, garantier, representationer och villkor (oavsett om de är uttryckta eller underförstådda enligt lag) helt uteslutna. Invaliditeten, olagligheten eller fullgörandet av hela eller någon del av dessa regler påverkar eller skadar inte fortsättningen av resten av villkoren.

  • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor eller särskilda kampanjregler efter eget gottfinnande, inklusive att avbryta, ändra eller tillfälligt upphäva en kampanj om vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att kampanjen inte kan genomföras som specificerat. Eventuella ändringar i någon kampanj ska göras på sajten och ditt fortsatta deltagande i den kampanjen ska anses vara godkännande av eventuella ändringar, modifikationer eller förändringar.

  • Dessa Regler och alla frågor som rör dessa skall regleras av och tolkas i enlighet med Isle of Man-lag. Du håller härmed oåterkalleligt med om att domstolarna på Isle of Man, enligt vad som anges nedan, ska ha exklusiv behörighet i fråga om eventuella krav, tvister eller skillnad rörande denna kampanj och alla frågor som härrör från det, och du ska oåterkalleligt avstå från någon rättighet som du kan behöva motsätta dig en talan som väckts vid dessa domstolar eller hävda att talan väckts i ett obekvämt forum eller att domstolen inte har behörighet. Ingenting i denna klausul ska begränsa vår rätt att väcka talan mot dig i någon annan behörig domstol och inte heller vid prövning av talan i någon eller flera jurisdiktioner hinder för att förfaranden i någon annan jurisdiktion, oavsett om det gäller eller inte, omfattning som tillåts enligt lagen om sådan annan jurisdiktion. Vänligen kontakta oss om du har frågor om en kampanj.

Spel Fast Jackpottbelopp
UK Lotto 2 000 000 GBP
EuroMillions 13 000 000 EUR
Australien Mån och Ons 750 000 AUD
Oz Lotto 1 500 000 AUD
Australisk Powerball 2 500 000 AUD
Australien Lördag (TattsLotto) 3 000 000 AUD
EuroMillions 8 000 000 EUR
Finländska Lotto 1 000 000 EUR
6aus49 750 000 EUR
Spiel 77 140 000 EUR
Super 6 75 000 EUR
GlücksSpirale 1 500 000 EUR
Irländska Lotto 1 500 000 EUR
Irländska Lotto Plus 1 400 000 EUR
Irländska Lotto Plus 2 200 000 EUR
Mega Millions 30 000 000 USD
Powerball 30 000 000 USD
Polska Lotto 1 500 000 PLN
Polska Lotto Plus 750 000 PLN
SuperEnalotto 8 000 000 EUR
Svenska Lotto 1 500 000 SEK
Svenska Lotto Plus 750 000 SEK
Svenska Joker 7 500 000 SEK