Polityka Dozwolonego Użytkowania

Niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania wraz z naszym Regulaminem dla graczy i Polityką antyspamową zawierają postanowienia umowy pomiędzy nami a Państwem, na podstawie której korzystacie Państwo z naszej strony www.LottoGo.com („nasza strona'). Niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników i osób przebywających na naszej stronie.

Korzystanie z naszej strony oznacza, że akceptujecie Państwo wszystkie postanowienia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania i zobowiązujecie się ich przestrzegać.

www.LottoGo.com.com
jest stroną zarządzaną przez firmę Annexio Limited, która jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym na Wyspie Man pod numerem 124709C z siedzibą w Fort Anne, South Quay, Douglas, Isle of Man, British Isles, IM1 5BU („my', „nas' lub „nasz').

Zabronione korzystanie

Możecie Państwo korzystać z naszej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Nie możecie Państwo korzystać z naszej strony:

 • w sposób, który narusza jakiekolwiek lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa;
 • w sposób, który jest bezprawny, nieuczciwy lub ma bezprawny, albo nieuczciwy cel, lub skutek;
 • w celu skrzywdzenia lub usiłowania skrzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób;
 • do wysyłania, świadomego otrzymywania, wysyłania, ściągania, korzystania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, które nie spełniają naszych wymogów odnośnie treści, zgodnie z powyższym.
 • do przekazywania lub doprowadzenia do wysłania niezamawianych reklam lub materiałów promocyjnych lub uprawiania jakiejkolwiek innej formy nagabywania („spam');
 • do celowego przesyłania jakichkolwiek danych oraz wysyłania materiałów, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, keyloggery, spyware i adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub kod zaprojektowany tak, żeby negatywnie wpłynąć na działanie którejkolwiek części komputera lub oprogramowania.

Oprócz tego zobowiązujecie się Państwo:

 • nie odtwarzać, nie kopiować ani nie odsprzedawać żadnej części naszej strony. Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie dotyczące naszej strony należą do nas i naszych licencjodawców.

Zobowiązujecie się Państwo nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie zakłócać, nie niszczyć ani nie przerywać działania:

 • jakiejkolwiek części naszej strony;
 • jakiegokolwiek urządzenia lub sieci, w której nasza strona jest przechowywana;
 • jakiegokolwiek oprogramowania, które jest wykorzystywane do utrzymania naszej strony, ani
 • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania, które jest własnością lub jest wykorzystywane przez osobę trzecią.

Interaktywne usługi

Co pewien czas możemy za pośrednictwem naszej strony oferować interaktywne usługi, w tym:

 • gry wideo;
 • pokoje czatowe;
 • tablice ogłoszeń;

(„interaktywne usługi').

W miejscu, w którym oferujemy interaktywne usługi, zapewnimy Państwu przejrzyste informacje o rodzaju oferowanych usług, o tym, czy są one moderowane i jaka forma moderacji jest wykorzystywana (w tym czy jest to moderacja wykonywana przez ludzi, czy automatyczna).

Dołożymy wszelkich starań, żeby ocenić możliwe zagrożenia dla użytkowników (i, przede wszystkim, dla dzieci) ze strony osób trzecich w trakcie korzystania z usług interaktywnych oferowanych na naszej stronie i zdecydujemy w każdym przypadku czy zastosowanie moderacji będzie potrzebne (oraz jaki rodzaj moderacji należy wykorzystać) w świetle tych zagrożeń. Nie mamy jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować żadnych interaktywnych usług, które oferujemy na naszej stronie i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wnikające z korzystania z jakichkolwiek interaktywnych usług przez użytkowników z naruszeniem naszych wymogów odnośnie treści, niezależnie od tego czy dana usługa jest moderowania, czy nie.

Korzystanie z którychkolwiek z naszych interaktywnych usług przez osoby nieletnie jest niewskazane i wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzicom, którzy pozwalają swoim dzieciom korzystać z interaktywnych usług, radzimy rozmawiać z dziećmi o ich bezpieczeństwie w Internecie, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Nieletni, którzy korzystają z interaktywnych usług powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń.

W przypadku moderowanych interaktywnych usług zazwyczaj zapewniamy możliwość skontaktowania się z moderatorem, z czego należy skorzystać jeśli coś Państwa zmartwi lub natraficie Państwo na problem.

Wymogi odnośnie treści

Niniejsze wymogi odnośnie treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów, które Państwo umieszczacie na naszej stronie („wkład) oraz do wszelkich interaktywnych usług z nimi powiązanych. Jesteście Państwo zobowiązani postępować zgodnie z wymienionymi poniżej wymogami. Wymogi stosują się do każdej części dowolnego wkładu oraz do całości wkładu.

Wkłady muszą:

 • być precyzyjne (jeżeli dotyczą faktów);
 • reprezentować prawdziwe poglądy (jeżeli dotyczą opinii);
 • być zgodne z prawem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie i w kraju, z którego zostały przesłane.

Wkłady nie mogą:

 • zawierać materiałów, które mogą kogokolwiek zniesławić;
 • zawierać materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, nawołują do nienawiści lub podżegają;
 • promować treści o tematyce seksualnej;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji na podstawie rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
 • naruszać praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych lub pozostałych praw własności intelektualnej innej osoby;
 • mieć na celu wprowadzenie kogoś w błąd;
 • naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak zobowiązania umowne lub zobowiązanie poufności;
 • promować nielegalnych działań;
 • zawierać gróźb, zniewag lub naruszać prywatności, ani być dokuczliwe, powodować niedogodności lub niepotrzebne zmartwienia;
 • zawierać treści, które mogą prowadzić do nadużyć, zmartwień, zawstydzenia, niepokoju lub rozdrażnienia innych osób;
 • być wykorzystywane do podawania się za kogoś lub do zafałszowania swojej tożsamości, lub powiązań z innymi osobami;
 • sprawiać wrażenia, że są naszym wytworem, jeżeli tak nie jest;
 • nakłaniać, promować lub przyczyniać się do jakiegokolwiek bezprawnego czynu, takiego jak (jedynie w formie przykładu) naruszenie praw autorskich lub nadużycie z wykorzystaniem komputera.

Zawieszenie i rozwiązanie

Określimy wedle własnego uznania czy przy korzystaniu z naszej strony wystąpiło naruszenie niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania. Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Działania niezgodne z niniejszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania stanowią poważne naruszenie postanowień, na podstawie których macie Państwo możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku stwierdzenia wyżej opisanych naruszeń możemy podjąć wybrane lub wszystkie z przedstawionych poniżej działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie Państwu możliwości korzystania z naszej strony;
 • wystawienie ostrzeżenia;
 • wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Państwu mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów (między innymi, choć nie tylko, uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia;
 • podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko Państwu;
 • przekazanie organom ścigania informacji o Państwu w uzasadnionym zakresie, który uznamy za stosowny.

Niniejszym dokonujemy wyłączenia odpowiedzialności za czynności powzięte w odpowiedzi na naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Działania opisane powyżej w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania nie są ograniczone i możemy podjąć dalsze działania, które uznamy za rozsądne i stosowne.

Zmiany Zasad dopuszczalnego użytkowania

Możemy wprowadzać poprawki w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania nanosząc je na tej stronie. Powinniście Państwo regularnie sprawdzać tę stronę, żeby dowiadywać się o wszelkich zmianach, które wprowadzimy, ponieważ jesteście Państwo zgodnie z prawem zobowiązani do ich przestrzegania. Niektóre postanowienia niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania mogą być zastąpione innymi postanowieniami lub zawiadomieniami, które są opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.