Site Logo

Regulamin promocji

Regulamin promocji / Ogólne warunki promocji
Poniżej znajdują się Ogólne Warunki i Zasady ("Warunki") mające zastosowanie do wszystkich ofert, promocji nagród i konkursów (łącznie "Promocje"), które są reklamowane na stronie internetowej LottoGo ("Witryna"). Wszystkie promocje są organizowane przez firmę Annexio Limited ("my" / "nas", "nasza", "nasza firma"), która jest właścicielem i obsługuje witrynę. Aby uczestniczyć w promocjach, każdy z uczestników ("Uczestnik" / "Ty") zgadza się związać: (i) niniejszymi Warunkami, (ii) Regulaminem gracza; oraz (iii) wszelkie specjalne warunki odnoszące się do indywidualnej promocji, jak tutaj przedstawiono. W przypadku rozbieżności lub konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami, Regulaminem gracza i wszystkimi szczególnymi warunkami odnoszącymi się do indywidualnej promocji, będzie stosowany regulamin gracza.
 • Odbieralność

  • Każdy Uczestnik Promocji musi być tą samą osobą, której nazwisko pojawia się na Koncie Gracza, które zostało zarejestrowane na naszej stronie. Poprzez uczestnictwo w Promocji niniejszym potwierdzasz, że Twoje nazwisko, adres i dane osobowe na koncie gracza są poprawne i aktualne. Jeśli nie bedziesz w stanie przedstawić potwierdzenia swojego imienia, adresu lub innych danych osobowych, zostaniesz wykluczony lub zdyskwalifikowany z Promocji.

  • Aby wziąć udział w promocji, musisz mieć ukończone 18 lat lub posiadać wiek prawny w kraju w którym się znajdujesz. W dowolnym momencie możesz zostać poproszony o dostarczenie nam lub wyznaczonej osobie trzeciej potwierdzenia dowodu twojego wieku i / lub tożsamości i na żądanie musisz przedstawić ważny paszport lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd w celu zweryfikowania wieku i / lub tożsamości. Jeśli nie jesteś w stanie przedstawić takiego dokumentu, konto zostanie automatycznie wykluczony z promocji i możesz stracić wszelkie przywileje, nagrody lub fundusze, które zostały Ci przydzielone bez żadnych odszkodowań.

  • Pracownicy naszej firmy i ich rodziny oraz osoby w istotnym powiązaniu z administracją Promocji są wyłączeni z uczestnictwa w Promocji, w tym również pracownicy zewnętrznych dostawców nagród.

 • Prowadzenie Uczestnictwa

  Jeśli będziemy świadomi jakiegokolwiek oszustwa, wykroczenia, nieuczciwości lub podobnego działania dotyczącego udziału w promocji lub w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub Warunków korzystania z konta gracza, zastrzegamy sobie prawo do automatycznego wykluczenia lub unieważnienia zakładu. Jeśli oszustwo, wykroczenie, nieuczciwość lub inne działanie zostanie wykryte dopiero po otrzymaniu nagrody, bedziesz zobowiazany do zwrócenia tej nagrody na nasze żądanie.
 • Nagrody

  • Wytypujemy na Stronie, czas trwania, jak również ostateczną datę wejścia do każdej promocji lub, w stosownych przypadkach, liczbę wpisów, które przyjmiemy przed zamknięciem promocji. Informacje te będą dostępne wraz z każdą nagrodą w ofercie.

  • W celu uniknięcia wątpliwości, nagrody w ofercie i / lub wszystkie inne przedmioty, które mogą być rozdawane w ramach promocji, nie mogą być przekazywane, sprzedawane lub wymieniane z innymi osobami ).

  • Zastrzegamy sobie prawo do przyznania alternatywnej nagrody pieniężnej. Nie będziesz miał prawa żądać zapłaty alternatywy pieniężnej, chyba że uzgodnimy inaczej.

  • Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni w ciągu 30 (trzydziestu) dni po wygraniu przez telefon, e-mail lub inną formę komunikacji udostępnioną nam podczas otwierania konta Gracza. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest aby upewnienić się, że dane kontaktowe i adres e-mail zawarty na ich Koncie Gracza są prawidłowe i poprawne. Nie wydamy nagrody, dopóki nie otrzymasz powiadomienia o wygranych. Każda nagroda pieniężna zostanie wpłacona na Twoje konto gracza.

  • Należy zgłośić się po nagrodę w ciagu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranych, o ile nie podano inaczej. Jeśli w tym czasie nie zgłosisz się po nagrodę, Twoja nagroda zostanie unieważniona. Nagrody unieważnione mogą być redukowane i oferowane innym uczestnikom lub oferowane w innej promocji.

  • Po otrzymaniu powiadomienia, że ​​wygrałeś nagrodę, nagroda zostanie wysłana lub udostępniona dla Ciebie nie później niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni po zakończeniu Promocji. Jeśli jednak element nagród może odnosić się do wydarzenia odbywającego się w przyszłym terminie, nie będzie można użyć nagrody do takiej daty.

  • Nagrody są uzależnione od dostępności. W przypadku braku dostępności zastrzegamy sobie prawo do przyznania alternatywnej nagrody lub prezentu o podobnej wartości i specyfikacji lub alternatywie pieniężnej.

  • Mogą wystąpić dodatkowe warunki nałożone przez dostawcę nagrody ("Zasady Osoby Trzeciej") w celu roszczenia i / lub korzystania z określonej nagrody i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niezastosowanie się do takiej Zasady. Ponadto mogą być Państwo zobowiązani do zawarcia z nami osobnej, wiążącej umowy w odniesieniu do warunków przyznawania i / lub korzystania z jakiegokolwiek elementu nagrody. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować, że nagroda zostanie unieważniona.

  • Zwycięzcy nie są uprawnieni w żaden sposób na zobowiązanie nas do jakiejkolwiek umowy, kosztu lub kosztu zawartego lub poniesionego bez wcześniejszej pisemnej zgody.

  • Żadna nagroda nie zostanie przyznana Uczestnikowi, który z jakiegokolwiek powodu nie byłby dozwolony przez obowiązujące prawo w celu otrzymania i / lub wykorzystania nagrody lub gdy dostarczenie nagrody do zwyciezcy byłoby niezgodne z prawem.

  • Każdy uczestnik otrzymujący nagrodę w ramach jakiejkolwiek promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie cła, podatki lub opłaty, które mogą być należne od jakiegokolwiek organu, niezależnie od tego, czy zostały zastosowane jako podatek u źródła od wypłaty nagrody czy jako podatek w odniesieniu do otrzymania nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli będziemy musieli potrącać podatek od nagrody, otrzymana kwota może być mniejsza niż reklamowana wartość nagrody.

  • Wszystkie darmowe zakłady lub kupony oferowane przez nas zgodnie z dowolną promocją dostępną na naszej stronie podlegają limitowi kumulacji, jak podano tutaj. Wszystkie darmowe zakłady lub kupony są postawione na jednym z naszych odpowiedników Mini Jackpotów, które można znaleźć i są dostępne dla nowych i obecnych klientów, tutaj.
 • Prawa własności

  • Niniejsza Klauzula 4 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy Promocja wymaga przesłania treści jako sposobu na uczestnictwo w tej Promocji i obejmuje między innymi opowiadania, artykuły, blogi, nagrania dźwiękowe, zdjęcia (łącznie "Treść").

  • Niniejszym gwarantujesz i zobowiązujesz się, że jesteś właścicielem wszystkich materiałów i elementów zawartych w Treści, które możesz zgłosić i że jesteś upoważniony do używania i wykorzystywania Treści w ramach tej Promocji i mozesz zapewnić wszelkie niezbędne pozwolenia, upoważnienia i zgody na włączenie osób lub materiałów występujący w Twoich treściach. Ponadto potwierdzasz, że przesyłając treść, niniejszym przyznajesz nam bezwarunkową, nieodwołalną, niewyłączną, wolną od opłat licencyjnych, w pełni przenaszalną, wieczną licencję na korzystanie, publikowanie lub przekazywanie lub autoryzowanie osób trzecich do używania, publikowania lub przekazywania Treści w dowolnym formacie i na dowolnej platformie bez wynagrodzenia dla Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej występującej w Treści w jakikolwiek sposób.

  • Twierdzisz, że treść nie zawiera ani nie włącza ani nie wykorzystuje nikogo poniżej 18 roku życia (osiemnastego roku życia) jako rasistowskiego, obscenicznego, obraźliwego, groźnego w naturze, nękania, zniesławienia, oszustwa, oszustwa, obraźliwą, zniesławiającą jakąkolwiek osobę lub w inny sposób zawierającą lub niezgodną z prawem lub bezprawną. Licencjobiorca gwarantuje, że wszelkie osobiste filmy wideo, które przesłałeś do nas, nie naruszają patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej lub praw własności lub prywatności danej strony lub osoby fizycznej. Zgadzasz się nie dodawać ani nie przedstawiać niczego w swojej treści: (i) które ma szkodzić innym; (ii) ofiary, prześladowania, degradacji lub zastraszania jednostki lub grupy osób na podstawie jakiejkolwiek klasyfikacji, w tym między innymi religii, płci, orientacji seksualnej, rasy, koloru, wyznania, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, obywatelstwa, wieku, stanu cywilnego, statusu wojskowego lub niepełnosprawności; (iii) które mogłyby stanowić lub w inny sposób zachęcić do działania w sprawach karnych lub powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej; lub (iv) przeznaczonych do celów handlowych, w tym, bez ograniczeń, do składania jakichkolwiek materiałów w celu pozyskiwania funduszy lub promowania, reklamowania lub pozyskiwania ze sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas wysyłania do nas Treści wykonujesz to według własnego uznania i ryzyka, a także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie elementy zawarte w Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie mamy obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, przeglądania ani edytowania Treści dostarczonych przez Ciebie w związku z niniejszą Promocją.

  • Po złożeniu Treści Użytkownik potwierdza, że ​​my lub upoważniene przez nas osoby trzecie w naszym imieniu, zastrzegają sobie prawo do odmowy opublikowania, usunięcia, cięcia, przycinania lub edycji Treści według własnego uznania (a także umożliwiają nam przeprowadzenie wszystkich z tego, co uważamy za konieczne) i nie jesteśmy zobowiązani do używania, przesyłania, transmisji i / lub przekazywania Treści w naszej witrynie lub w dowolnym nośniku

 • Ograniczenia odpowiedzialności

  • Uczestnicząc w jakiejkolwiek Promocji niniejszym zgadzasz się na działanie aby nie wyrządzic szkody naszej firmie, jej przedstawicielom prawnym, podmiotom powiązanych, filii, agencji i odpowiednich oficerów, dyrektorów, pracowników i agentów naszej Grupy, od jakichkolwiek kosztów, czynności lub postępowań wniesionych przez Ciebie (lub osób trzecich w Twoim imieniu) ("Roszczenia"), w wyniku udziału w tej Promocji i / lub jakiejkolwiek nagrodzie, którą możesz otrzymać w wyniku tego i całkowicie wykluczamy odpowiedzialność w stosunku do takich roszczeń (poza płatnością jakichkolwiek kosztów i wydatków przewidzianych w ramach Nagrody (jeśli występują) w odniesieniu do tej Promocji). Ograniczenie to nie obejmuje żadnej odpowiedzialności z naszej strony za: (i) zaniedbania; (ii) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników; (iii) fałszywe przedstawienie; lub (iv) jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wykluczyć lub ograniczyć stosownym prawem.

  • Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 5.1, uznajesz i zgadzasz się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, bez względu na formę działania, czy to w umowie, czy w inny sposób, w żadnym przypadku my lub nasze podmioty powiązane, w tym, bez (i) ograniczeń, ich urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, następcy i osoby wyznaczone,będziemy odpowiedzialni wzgledem Ciebie lub innej jednostki za: wszelkie pośrednie, specjalne, przykładowe, karne, przypadkowe, następcze(w tym między innymi szkody spowodowane przerwaniem działalności gospodarczej). , utratę działalności gospodarczej i inne zyski, utratę programów, koszty wymiany sprzętu lub oprogramowania lub utratę danych, informacji lub danych) lub jakiekolwiek inne szkody wynikłe w jakikolwiek sposób z tytułu uczestnictwa w tej promocji (lub niemożność do tego samego), nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód; lub (ii) wszelkie roszczenia dotyczące błędów, zaniechań lub innych nieścisłości w promocji.

  • Nie będziemy zobowiązani do wykonania jakichkolwiek obowiązków wynikających z Promocji lub w odniesieniu do nagrody, jeśli nie jest to możliwe w wyniku okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, a jednocześnie postaramy się o nagrodę alternatywną, nie jesteśmy zobowiązani do wyrównywania nagrody każdego Uczestnika, jeśli nie uczynimy tego w takich okolicznościach ..

  • Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności firmy, jej przedstawicieli prawnych, podmiotów powiązanych, jednostek zależnych, agencji i odpowiednich oficerów, dyrektorów, pracowników naszej Grupy na wszystkie koszty, straty, szkody, wydatki i zobowiązania (w tym za utratę reputacji i dobrobytu oraz wynagrodzenie doradców zawodowych ) poniesione przez nas w wyniku naruszenia przez Państwa zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i / lub Warunków korzystania z konta Gracza lub w związku z nieprzestrzeganiem przez was instrukcji lub w związku z jakąkolwiek sprawą dotyczącą Państwa udziału w promocji

 • Różne

  • W przypadku sporów lub rozbieżności dotyczących jakiegokolwiek aspektu promocji, w tym, ale nie wyłącznie, wszystkich kwestii związanych z przyznaniem nagrody, uprawnień uzytkownika do brania udziału w Promocji, postępowaniu Uczestnika, niniejszych Warunkach lub regulaminie gracza , ostateczna decyzja jest zalezna od nas, a nasza decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla Ciebie i nie będzie podlegać przeglądowi ani odwoławiu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

  • Jeśli te warunki stwierdzą, że wyłonienie zwycięzcy będzie wymagało użycia panelu sędziowskiego w oparciu o subiektywną analizę lub interpretację, wyłonimy jedną z niezależnych osób jako sędziego.

  • Poprzez uczestnictwo w jakiejkolwiek z naszych promocji niniejszym upoważnia nas Pan / Pani do używania swojego imienia, podobieństwa, wizerunku i wizerunku w kampaniach marketingowych i promocyjnych w mediach bez jakiegokolwiek odszkodowania i wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń lub prawa do jakiegokolwiek działania przeciwko nam w jakikolwiek sposób.

  • Poprzez branie udziału w Promocji, każdy Uczestnik wyraża zgodę, aby ich dane osobowe mogły być przekazywane naszym usługodawcom i agentom (w tym podwykonawcom) do przechowywania i używania w miarę potrzeb do administrowania Promocją. Nigdy nie przekażemy danych osobowych Uczestnika osobom trzecim do ich wykorzystania w ich własnym marketingu bezpośrednim, bez zgody Uczestnika.

  • Niniejsze warunki, warunki konta gracza oraz wszelkie specjalne zasady promocyjne stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami dotyczącą każdej promocji,w której gracz uczestniczy i zastępuje wszystkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje lub porozumienia (zarówno ustne, jak i pisemnie) między nami a graczem. Z wyjątkiem przypadków szczegółowo określonych w niniejszym dokumencie, wszystkie warunki, gwarancje, oświadczenia i warunki (niezależnie od tego, czy są wyrażone czy sugerowane przez prawo) są w pełni wykluczone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub części niniejszego Regulaminu nie wpływa ani nie pogarsza trwałości pozostałej części Warunków.

  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków lub wszelkich specjalnych zasad promocyjnych według własnego uznania, w tym do anulowania, modyfikacji lub zawieszenia promocji, jeśli według własnego uznania uważamy, że Promocja nie może być przeprowadzona jak określono. Wszelkie zmiany w promocji będą dokonywane na Stronie, a dalszy udział w Promocji będzie uznawany za akceptację wszelkich proponowanych zmian, modyfikacji lub zmian.

  • Niniejsze Zasady i wszelkie kwestie związane z tym są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wyspy Man. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadza się, że zgodnie z postanowieniami poniżej, sądy wyspy Man będą posiadały wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub różnic dotyczących tej Promocji oraz wszelkich spraw z niej wynikających i nieodwołalnego zrzeczenia się wszelkich praw, które mogą być przedmiotem sprzeciwu do skarg wnoszonych do tych sądów lub do stwierdzenia, że ​​skarga została wniesiona w niewygodnym forum, lub że sądy te nie maja własciwych uprawnień. Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza naszego prawa do postępowania przeciwko Państwu w żadnym innym sądzie właściwej jurysdykcji, ani też, że wszczęcie postępowania w jakiejkolwiek jednej lub więcej jurysdykcji nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu postępowania w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, równocześnie lub nie, zakresie dozwolonym przez prawo innego rodzaju jurysdykcji. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące promocji, skontaktuj się z nami.

Gry Ustalona kwota kumulacji
UK Lotto 2 000 000 GBP
EuroMillions 13 000 000 EUR
Australia Pon i Śr 750 000 AUD
Oz Lotto 1 500 000 AUD
Australia Powerball 2 500 000 AUD
Australia Sobota (TattsLotto) 3 000 000 AUD
EuroMillions 8 000 000 EUR
Fińskie Lotto 1 000 000 EUR
6aus49 750 000 EUR
Spiel 77 140 000 EUR
Super 6 75 000 EUR
GlücksSpirale 1 500 000 EUR
Irish Lotto 1 500 000 EUR
Irish Lotto Plus 1 400 000 EUR
Irish Lotto Plus 2 200 000 EUR
Mega Millions 30 000 000 USD
Powerball 30 000 000 USD
Polskie Lotto 1 500 000 PLN
Polskie Lotto Plus 750 000 PLN
SuperEnalotto 8 000 000 EUR
Szwedzkie Lotto 1 500 000 SEK
Szwedzkie Lotto Plus 750 000 SEK
Szwedzki Joker 7 500 000 SEK